Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Bartle Laverman
tekening door Ger Siks

Bartle Laverman

Op romte

op bergen bin ik hiel gau
tsjoen:
ast'tsicht wolst,
poeh wat in swit en hymjen,
matst nei it heechste
en dr
bist wer te heech om wat te sjen

ik wol graach witte
fan myn wei
sa fan: ik gean nei L.
en sjoch, dr leit it,
of: it is noch net te sjen
fan it fier fuort

my krijt men drom
ek net yn in bosk

mar op romte
is te wzen!

vorige
volgende