Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Piter Boersma
tekening door Ger Siks

Piter Boersma

Ritueel VII
Oerjefte

se ropt my en dan krp ik by
har mei de piama oan lis ik
op 'e side mei de rch nei
har ta en hld de skonken rjocht
se krpt my oan se slacht de earms
om my hinne en leit in skonk
oer mines nbeweechlik lis
ik te wachtsjen op wat se docht

volgende