Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Piter Boersma
tekening door Ger Siks

Piter Boersma

De grutte rivieren

Isel, Ryn, Waal en Maas, fan boppen nei
Żnderen, swarte kronkels oer de griene
kaart fan Nederl‚n. En op in plaat stiene
kij, de koppen del, Żnder wylgen, mei

de poaten yn it wetter. Mar de dei
kaam dat ik se yn 't echt sjen koe, wy wiene
Żnderweis nei it suden ta. De iene
nei de oare blinkende wetterwei

ferskynde Żnder ķs yn dizich ljocht,
griisgriene uterwaarden. No ek ride
oer hege diken, nei skippen sjen, witte

dat dit in dream is, troch it libben brocht,
fan in haad Űf nei de stream sjen, opride
nei in pont en jin dÍr oersette litte.

vorige
volgende